Erfgenamen beter beschermen

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’ aangenomen

Het wetsvoorstel ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’ is 19 mei jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel regelt dat erfgenamen een erfenis alleen zuiver aanvaarden, wanneer zij goederen uit een nalatenschap verkopen of bewaren.

De KNB is voorstander van de beschermingsregeling voor erfgenamen zoals die in het wetsvoorstel staat. Als erfgenamen na zuivere aanvaarding van de nalatenschap een onverwachte schuld tegenkomen, kunnen zij binnen drie maanden naar de kantonrechter gaan om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Maar de voorgestelde regeling zal niet alle problemen voor erfgenamen oplossen. Dit omdat de meeste schulden van de erflater niet als een onverwachte schuld kunnen worden aangemerkt. Daarom blijft voorlichting belangrijk.

Verplichte publicatie vervalt

Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen, vervalt ook de verplichte publicatie in nieuwsbladen van bijvoorbeeld de benoeming van de vereffenaar.