Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

FAQ

In onze FAQ vind je de meest gestelde vragen over onze diensten. Klik op een onderwerp voor meer informatie.

1. Wat is een pepverklaring en waarom moet ik die invullen?

Politiek prominente personen (PEP) bekleden een functie waarin zij extra vatbaar zijn voor corruptie. Als notaris zijn wij daarom wettelijk verplicht om te onderzoeken of een cliënt een politiek prominent persoon is. Als dat zo is, dan is er verscherpt toezicht vereist. Deze verplichting voor de notaris komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Een politiek prominent persoon is een persoon die een van de volgende functies bekleedt of in de afgelopen 12 maanden heeft bekleed in Nederland of in het buitenland:

 1. staatshoofd, regeringsleider, (onder)minister, staatssecretaris;
 2. parlementslid en lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
 3. lid van een bestuurslichaam van een politieke partij;
 4. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat behoudens uitzonderlijke omstandigheden;
 5. lid van rekenkamer of raad van bestuur van een centrale bank;
 6. ambassadeur, zaakgelastigde en hoge officier van strijdkrachten;
 7. lid van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van een staats-bedrijf;
 8. (plaatsvervangend) bestuurder en lid van raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Denk bij internationale organisatie aan: de Verenigde Naties, de instellingen van de Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie.

De volgende familieleden van een politiek prominent persoon worden ook als PEP aangemerkt:

 1. de echtgenoot of soortgelijke partner van de PEP
 2. kind en echtgenoot van een kind (of soortgelijke partner) van de PEP
 3. vader of moeder van de PEP.

Indien u een nauwe zakelijke band met (een rechtspersoon ten behoeve van) een politiek prominent persoon, dan wordt u ook aangemerkt als een PEP.

2. Waarom wordt er dagrente in rekening gebracht?

De notaris mag op grond van de beroepsvoorschriften voor het notariaat niet eerder over het geld beschikken dan nadat is gebleken dat de akte correct is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Dit levert in verband met de verwerkingstermijn bij het Kadaster in praktijk een vertraging van twee werkdagen op bij het uitbetalen van de gelden.

Hier is rekening mee gehouden bij het berekenen van de dagrente zoals vermeld op de aflosnota van de bank.

De dagrente is een vergoeding, die u aan de bank verschuldigd bent voor elke dag dat u de lening later aflost. De bank berekent u totale schuld en rekent daarbij ook de lopende rente door tot de dag dat de akte getekend wordt (de passeerdatum) of tot de dag waarop de aflosnota is opgevraagd.

Over de dagen tussen de passeerdatum en het overmaken wil de bank per dag ook rente ontvangen. De dagrente is vaak het totale rentebedrag per maand gedeeld door (gemiddeld) 30 dagen.

Op weekenddagen is er geen geldverkeer tussen banken, dus de dagrente wordt dan met twee kalenderdagen vermeerderd.

3. Wanneer ontvang ik mijn geld?

Zodra de akte is ondertekend wordt deze digitaal naar het Kadaster verzonden om in te laten schrijven. Het Kadaster voert vervolgens een controle uit of er geen onbekende hypotheken of beslagen zijn gelegd en meldt dit uiterlijk de 2e werkdag na inschrijving aan de notaris. Zodra de notaris die melding heeft gekregen mag hij of zij uitbetalen.

4. Wanneer ontvang ik een kopie van de akte (afschrift)

De afschriften van de getekende akten ontvangt u direct van het notariskantoor waar u de akte heeft getekend. Nationale Notaris werkt als backoffice kantoor en mag deze afschriften niet namens de notaris afgeven.

De afschriften zult u na ongeveer twee weken ontvangen, omdat eerst bij het kadaster wordt gecontroleerd of de inhoud van de akten goed is verwerkt.

5. Moet ik naar info@nationalenotaris.nl mailen om gebruik te maken van het VEH tarief?

Nee, u ontvangt de eerste mails vanuit info@nationalenotaris.nl en vervolgens van één van de medewerkers verbonden aan Nationale Notaris. Zolang u mailt met @nationalenotaris.nl kunt u gebruik maken van het VEH tarief.

6. Kan ik ook voor nieuwbouw bij u terecht?

Voor nieuwbouw is er vaak een projectnotaris aangewezen dus kan dat niet via Nationale Notaris. U kunt wel de aankoop van de grond bij de projectnotaris doen en de hypotheek via Nationale Notaris.

7. Wat is de termijn van passeren voor de verhoging van een hypotheek?

Zodra wij van de bank die uw hypotheek verzorgt de opdracht brief ontvangen, zullen wij u contacten voor een afspraak. Afhankelijk van de ruimte in de agenda, kan dit doorgaans binnen een week.

8. Wat is de termijn van passeren voor het oversluiten van mijn hypotheek?

Vaak geeft de financieel adviseur aan dat wij alvast de lopende hypotheek namens u op moeten zeggen. Dit doen zij, omdat er in de regel een opzegtermijn geldt van een maand. Deze termijn vindt u terug in uw algemene voorwaarden van de huidige bank. Geeft uw adviseur dit niet door, zullen wij u de vraag stellen. Zodra we vervolgens van de bank die uw hypotheek verzorgt de opdracht brief ontvangen, zullen wij u contacten voor een afspraak. Afhankelijk van de ruimte in de agenda, kan dit doorgaans binnen een week, mede afhankelijk van de geldigheid van de opgevraagde aflosnota.

9. Wordt er negatieve rente berekend over de door mij waarborgsom en zo ja, hoeveel?

Er wordt 0.5% aan negatieve rente aan u doorberekend over de gestorte waarborgsom vanaf de datum storting tot en met de datum van passeren.

10. Wordt er negatieve rente berekend, en zo ja, hoeveel?

Er wordt negatieve rente aan u doorberekend van 0,5% over de koopsom c.q. de hypotheekgelden, welke hoger is. Het kan zijn dat in plaats van 0,5% een forfaitair bedrag wordt gerekend.

11. Hoe moet ik alle stukken, informatie opsturen, kan dit digitaal of per post?

Nationale Notaris maakt gebruik van een online-dossier. U krijgt hier inloggegevens van en kunt daar de door ons gevraagde stukken uploaden.

12. Hoeveel tijd kost het om een koopakte te laten opmaken

Na aanmelding van het dossier ontvangt u een mail met daarin de gegevens die wij nodig hebben om de koopovereenkomst goed op te stellen. Zodra u deze heeft beantwoord en alle stukken heeft aangeleverd, ontvangt u binnen een week de koopovereenkomst ter ondertekening.

13. Waar vind ik jullie vestigingen?

Onze vestigingen zijn hier te vinden.

14. Moet ik per se aanwezig zijn bij de notaris?

Ja en nee, voor wat betreft de akte van levering of de akte van verdeling, kunt u iemand een volmacht geven om namens u de akte te tekenen. Ten aanzien van de hypotheekakte is dat wat gecompliceerder. Het uitgangspunt is dat u de hypotheekakte zelf ten overstaan van de notaris dient te tekenen. Is dit niet mogelijk dan zult u een notariële volmacht moeten laten opmaken waarbij u iemand machtigt om namens u de hypotheekakte en de daarbij behorende onderhandse stukken te tekenen. Een testament kan NIET bij volmacht worden ondertekent, u dient uw testament zelf te ondertekenen.

15. Niet alle zakelijke lasten zijn verrekend.

Alleen de lasten de rechtstreeks betrekking hebben op de woning, zoals de onroerend zaakbelasting, de watersysteemheffing gebouwd en de rioolheffing eigenaren worden verrekend tussen u en koper.

De andere bedragen zijn gebruikerslasten die niet samenhangen met de eigendom van de woning. Deze lasten zoals waterschapsbelasting (tarief ongebouwd), zuiveringsheffing, afvalstoffenheffing, verontreinigingsheffing enzovoorts kunnen alleen verrekend worden via de gemeente en het hoogheemraadschap. Mogelijk neemt u ze mee als u naar een ander adres binnen dezelfde gemeente verhuist of worden ze gerestitueerd wanneer u de gemeente verlaat.

16. Waarom zijn de zakelijke lasten berekend over tarief vorig jaar?

Omdat de overdracht heeft plaatsgevonden vóór het opleggen van de nieuwe aanslag, hebben wij onze berekeningen gemaakt op grond van de aanslag van afgelopen jaar. Mocht de aanslag van dit jaar sterk afwijken, dan is in de akte van levering een bepaling opgenomen dat de koper en verkoper achteraf en onderling met het restant kunnen verrekenen.

17. Waarom staat er een hoger bedrag in mijn hypotheekakte dan wat ik leen?

U heeft met uw bank afgesproken dat u een bepaald bedrag leent en een hypotheekrecht verstrekt van hoger dan het geleende bedrag.

Het verschil tussen deze twee bedragen zou u nog bij kunnen lenen zonder dat u daarvoor langs de notaris moet om een nieuw hypotheekrecht te verstrekken. Ik wijs u er wel op, dat het een mogelijkheid en geen recht is. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan zal de bank opnieuw uw inkomen en andere factoren afwegen om te besluiten of zij u de lening zal verstrekken.

18. Waarom wordt er een opslag gerekend over mijn hypotheekbedrag?

In de akte van hypotheekvestiging staat het bedrag van de maximale zekerheid. Het hypotheekrecht dat de bank van u krijgt bij deze akte strekt in principe alleen tot zekerheid voor het geleende bedrag. Echter, bij bijvoorbeeld faillissement of beslag op uw woning, heeft de bank een voorrangsrecht op de opbrengst als de woning verkocht moet worden. Iedere bank wil dat haar voorrang op andere schuldeisers hoger is dan de hoofdsom van uw lening. Want als u niet op tijd de rente betaalt, loopt uw schuld op: door rente op rente en natuurlijk ook door boetes. Om zeker te weten dat zij alle kosten vergoed krijgen, eist de bank dat er een opslag in de akte wordt opgenomen van een bepaald percentage (dit percentage kan per bank verschillen). U bent ze dit geld alleen verschuldigd als de bank kan aantonen dat zij deze kosten gemaakt hebben. Betaalt u gewoon de rente en aflossingen, dan heeft u verder met deze opslag nooit iets van doen.

19. Waarom betaal ik kosten voor de doorhaling van mijn hypotheek?

Blijkens de koopovereenkomst bent u zelf met de koper van uw woning overeengekomen dat u uw woning onbelast aan de koper zult leveren. Onbelast betekent onder meer op uw woning ook geen hypotheek mag zitten. Wanneer volgens het Kadaster nog wel een hypotheek op uw woning blijkt te rusten, bent u dus verplicht ervoor te zorgen dat deze hypotheek bij het Kadaster wordt doorgehaald of – met een duur woord – “geroyeerd”. Dit doen wij voor u, zodat u aan uw verplichting jegens de koper kunt voldoen om uw woning onbelast te leveren. Nu deze werkzaamheden ten behoeve van u als verkoper worden verricht, vallen deze kosten niet onder “kosten koper” en zullen deze kosten dus voor uw rekening komen, tenzij uit de koopovereenkomst uitdrukkelijk blijkt dat de koper deze kosten voor zijn rekening zal nemen. Hetzelfde geldt voor de door ons in rekening te brengen onderzoekskosten.

20. Waarom moet ik de volmacht bij de notaris tekenen en mag ik deze niet thuis tekenen?

Conform de wetgeving in Nederland moet de notaris controleren of u echt degene bent die de volmacht tekent. Dat kan als uw handtekening op de volmacht/verklaring wordt gelegaliseerd. Dit betekent dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf de volmacht/verklaring ondertekent en dat het uw handtekening is die op de volmacht/verklaring staat. Op deze wijze kan er achteraf geen onenigheid ontstaan over de echtheid van uw handtekening.

21. Wat betekent woonplaatskeuze?

Woonplaatskeuze kan worden omschreven als “de plaats waar iemand met betrekking tot de uitoefening van zijn rechten en de vervulling van zijn plichten, ook bij feitelijke afwezigheid, geacht wordt voortdurend aanwezig te zijn.”.

In een hypotheekakte wordt woonplaats gekozen ten kantore van de “notaris bewaarder van de akte”. Dit betekent dat wanneer één van de bij de akte betrokken partijen niet te vinden is, belanghebbenden aan die partij hun correspondentie per adres van de notaris sturen. Dit zou zelfs het exploot van een deurwaarder kunnen zijn als een executieverkoop moet worden aangezegd.

22. Waarom moet mijn echtgenoot/echtgenote mee tekenen?

Op grond van artikel 88 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek heeft een echtgenoot van de andere echtgenoot toestemming nodig om de echtelijke woning te verkopen of er een hypotheekrecht op te vestigen. Als deze toestemming niet zou worden verleend mag de notaris de akte niet laten ondertekenen. Bij deze toestemming maakt het niet uit of de echtgenoten met elkaar zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen of met huwelijksvoorwaarden. Bij partners met een geregistreerd partnerschap is dit ook van toepassing.

De verleende toestemming is uitsluitend de verklaring van de andere echtgenoot/partner dat deze met de verkoop of het vestigen van het hypotheekrecht instemt.

Door de toestemming wordt de echtgenoot/partner die deze verleent niet medeaansprakelijk voor de verplichtingen van de geldlening.

23. Wat betekent dat de bank de hypotheek eenzijdig kan opzeggen?

Het eenzijdig opzeggen van de hypotheek betekent niet dat de bank de lening met u kan opzeggen. Het gaat om het laten vervallen van het hypotheekrecht (de zekerheid voor de bank) op de woning. Wanneer de lening geheel is terugbetaald, heeft de bank het hypotheekrecht dat op de woning rust niet meer nodig, dat wil zeggen dat uw woning niet langer als onderpand hoeft te dienen. Het hypotheekrecht dat hierop rust en dat bij het kadaster is ingeschreven kan dan worden doorgehaald en dit kan de bank eenzijdig doen.

Dit laten vervallen van de zekerheid gaat niet automatisch bij aflossing. Voor de opzegging van het hypotheekrecht door de bank maakt de notaris een verklaring op welke de door de bank wordt ondertekend en daarna door de notaris wordt geregistreerd bij het kadaster.

24. Komt de bank zelf bij het ondertekenen van de hypotheekakte?

Nee, het is voor banken praktisch niet mogelijk om zelf bij het tekenen van iedere hypotheekakte aanwezig te zijn. Zij machtigen daarom de medewerkers van het notariskantoor dat de hypotheekakte opmaakt om namens de bank de akte te ondertekenen. Specifieke vragen aan de bank, met name over de geldlening, dient u daarom rechtstreeks aan de bank of aan uw tussenpersoon te stellen.

25. De akte houdt aan het einde zomaar opeens op. Is er een stuk tekst weggevallen?

Nee. In iedere hypotheekakte moet worden vermeld op welk tijdstip de akte is ondertekend. Deze tijd kan pas worden ingevuld op het moment dat de akte daadwerkelijk wordt ondertekend. De tijd waarop de akte is ondertekend is van belang indien er bij het kadaster op hetzelfde moment twee akten met betrekking tot een registergoed worden aangeboden, waarvan de inhoud met elkaar in tegenspraak is, bijvoorbeeld op een woning wordt op dezelfde dag bij twee verschillende notarissen een eerste hypotheekrecht gevestigd. Het tijdstip waarop de akten werden ondertekend bij de notaris is dan bepalend voor de rangorde van de akten.

26. Waarom betaal ik kosten voor doorhaling van een hypotheek, terwijl ik geen hypotheek meer heb?

De notaris dient bij een overdracht zorg te dragen dat het verkochte onbelast (zonder hypothe(e)k(en) of beslag(en)) wordt overgedragen aan een koper. Op het pand rust conform inzage bij het Kadaster nog een hypotheek. Inmiddels hebben wij via uw voorgaande geldverstrekker een brief ontvangen met een verklaring dat er een zogeheten “royement om niet” wordt verleend. Dit houdt in dat de hypotheek bij het kadaster kan worden doorgehaald, zonder dat er een aflosbedrag aan uw voorgaande geldverstrekker is verschuldigd. U begrijpt dat een notaris verplicht is op papier te hebben dat er royement om niet wordt verleend. Voor deze administratieve handeling zijn kosten verbonden. Kosten voor doorhaling(en) komen te allen tijde t.l.v. een verkoper, aangezien deze destijds de hypothe(e)k(en) heeft gevestigd.

Ook al dient er geen aflosbedrag overgemaakt te worden, de registratie staat echter nog wel vermeld bij het Kadaster. Deze registratie dient bij het Kadaster nà de overdracht doorgehaald te worden. De notaris dient hier een akte voor op te maken (aan de hand van de ontvangen verklaring “royement om niet” en de daarbij behorende vervallenverklaring) en vervolgens in te laten schrijven bij het Kadaster, waarna de hypotheek bij het Kadaster wordt doorgehaald, welke werkzaamheden vallen onder voormeld tarief.

Genoemd bedrag kunt u terugvinden op uw nota van afrekening.

27. Verkoper is niet aanwezig, hoe krijg ik de sleutels?

Normaal gesproken worden de sleutels na het ondertekenen van de akte overhandigd aan de kopers door de verkopende partij. Is de verkoper niet aanwezig, dan raden wij u aan om met verkoper te overleggen dat hij een setje sleutels bij de notaris afgeeft zodat hij deze aan u kan overleggen na ondertekening van de akte, of dat u na de ondertekening van de akte de sleutels ophaalt bij de makelaar.

28. Ik ben mijn wachtwoord kwijt hoe kan ik deze opnieuw ontvangen?

U kunt bellen of mailen met de behandelaar van uw dossier, zij/hij stuurt u een nieuwe link zodat u kunt inloggen.

29. Kan ik de akte ook ondertekenen via videobellen?

Videobellen is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen en afhankelijk van het notariskantoor. Niet alle notariskantoren stellen de optie videobellen beschikbaar.

30. Waarom is het slim om de koopovereenkomst in te schrijven?

De wet biedt u de mogelijkheid de koopovereenkomst vooraf in te schrijven in de kadastrale registers. Door middel van deze inschrijving kan de koper van een onroerende zaak zich in de periode gelegen tussen de aankoop en de levering zeer eenvoudig beschermen tegen een aantal risicovolle situaties die zich in deze periode kunnen voordoen.

Te denken is aan onder andere beslaglegging op de gekochte onroerende zaak, het faillissement van de verkoper of dubbele verkoop door de verkoper.

Feitelijk stelt u als koper, door deze inschrijving, ook wel “Vormerkung” genoemd, uw recht op levering van de onroerende zaak veilig.

De hiervoor genoemde “risicovolle” situaties kunnen niet worden ingeroepen tegen een koper van wie de koop is ingeschreven in het kadaster vóór het ontstaan van de voormelde situaties. Dit is een wettelijke bescherming, die zich uitstrekt tot een maximale periode van zes maanden na de inschrijving.

De inschrijving wordt door de notaris verzorgd door middel van een notariële verklaring die in het kadaster wordt ingeschreven.

31. Passeert de notaris ook in het Engels?

De notaris moet de akte uitleggen in het Nederlands. als een partij aan tafel de Nederlandse taal niet, of niet voldoende begrijpt, moet er conform de wetgeving een tolk worden geregeld in de moedertaal van de partij. Deze tolk moet beëdigd zijn bij de rechtbank. het mag dus niet een kennis zijn die voor u vertaalt.

32. Wat moet ik meenemen naar de notaris?

U moet een geldig legitimatiebewijs mee nemen. Dit mag een paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs zijn. De notaris is verplicht uw identiteit te controleren. Als u meer moet meenemen, zullen wij u daar op tijd naar vragen.

33. Waarom moet ik aantonen waar mijn geld vandaan komt?

In Nederland is het voor sommige beroepsgroepen (bijvoorbeeld een notaris, accountant, administratiekantoor, etc.) volgens de wet verplicht om aan hun cliënten te vragen hoe men aan hun vermogen komt. Dit is om de invloed van crimineel geld op de samenleving in te perken; een belangrijk doel hierbij is het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering.

Omdat witwassen (illegaal vermogen wordt legaal vermogen) en het financieren van terroristische acties bij wet verboden is, is er vanuit de regering besloten dat een notaris altijd moet onderzoeken en controleren waar het geld vandaan komt.

34. Kan ik ook in de avond of in het weekend een afspraak maken?

Helaas hebben wij geen notarissen in ons netwerk die een avond- of weekendopenstelling hebben.

35. Mag de notaris het geld naar iemand anders overmaken als ik daarom vraag?

Nee, de notaris mag alleen gelden overmaken naar de cliënt zelf.

Er zijn een aantal uitzonderingen zoals onder meer bij de aflossing van hypotheken die betrekking hebben op de betreffende woning, de betaling van makelaarscourtage, betalingen aan de Vereniging van Eigenaren, taxatiekosten, hypotheekadviseurs en, bij een nieuwbouwwoning, vervallen aannemingstermijnen. Ook de aflossing van persoonlijke leningen (bijvoorbeeld Comfortcard of VISA) en overbruggingskredieten door de notaris mag, mits een hypothecaire kredietverstrekker dit als voorwaarde heeft gesteld voor het verstrekken van een (nieuwe) financiering.

filed under: