Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen NN

Heb je andere vragen en/of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar info@nationalenotaris.nl. Dan zullen wij jouw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Algemeen

Wie kiest de notaris?

In Nederland wordt een woning meestal verkocht met de bepaling “kosten koper”. Dit betekent dat de kosten van de levering voor rekening komen van de koper. De koper heeft dan het recht de notaris te kiezen voor het opmaken en passeren van de akte(n).

Waarom moet je gebruik maken van een notaris?

Wanneer je in Nederland een huis koopt moet dit vastgelegd worden in het kadaster. De wet schrijft voor dat de overdracht van een woning door een notaris moet gebeuren. De notaris is daarbij wettelijk onafhankelijk en zorgt dat zowel het belang van de koper als de verkoper wordt gediend.

Hoe gaat de betaling?

De notaris stuurt je een rekening (nota van afrekening) waarop de verschillende zaken worden omschreven die met de koop of verkoop van de woning te maken hebben. Denk hierbij aan de koopsom van de woning, de te ontvangen hypotheek, de te betalen overdrachtsbelasting, de recherchekosten, de kosten voor de inschrijving in het kadaster, de kosten voor het opmaken van de akte van levering van de woning, de kosten voor het opmaken van de hypotheekakte, nog eventueel te betalen eigenaarslasten, et cetera. De te ontvangen en de te betalen gelden worden met elkaar verrekend. Vervolgens zie je of je voor de overdracht van de woning nog geld aan de notaris moet overmaken of dat je na de overdracht van de woning nog geld ontvangt. De uitbetaling van de gelden vindt binnen 3 werkdagen na overdracht van de woning plaats.

Hoe snel kan ik de woning overdragen of overnemen?

Dit hangt van vele factoren af, waarbij het gebruik maken van een financiering van grote invloed is. De financier moet namelijk de lening beschikbaar stellen en vraagt daarvoor een hypotheek op de woning. De notaris is dan afhankelijk van de snelheid waarmee hij van de financier de stukken ontvangt voor het vestigen van de hypotheek. Gemiddeld wordt een termijn aangehouden van 6 tot 8 weken. Wanneer er echter spoed bij is zullen wij er alles aan doen om dit proces te versnellen.

Wat is een hogere inschrijving?

Als je gebruik maakt van een woonhuisfinanciering, wil de financier een hypothecaire inschrijving op de woning. Bijvoorbeeld je ontvangt een financiering van € 200.000, dan eist de financier meestal een hypothecaire inschrijving op je woning van € 200.000 te vermeerderen met 40% aan rente en kosten. Deze 40%, ofwel € 80.000, is voor het geval de rente op de financiering niet meer kan worden betaald en de financier extra kosten moet maken om de woning te kunnen verkopen. In dat geval is er voor de financier dus extra ruimte om deze kosten onder de hypothecaire inschrijving te kunnen innen. Als je verwacht in de toekomst nog bijvoorbeeld een verbouwing te willen gaan doen, die je misschien ook wilt financieren, dan kun je daar nu al rekening mee houden door hoger in te schrijven. In plaats van voor € 200.000 in te schrijven, zoals in dit voorbeeld, kun je kiezen om voor € 250.000 te vermeerderen met 40% voor renten en kosten in te schrijven. Het voordeel is dat als je dit nu meteen doet, je later niet opnieuw naar de notaris hoeft en dus ook geen extra kosten hoeft te maken. Voor meer informatie kun je het beste contact opnemen met je financieel adviseur.

Hypotheken

Moet ik altijd persoonlijk naar de notaris voor een hypotheekakte of een leveringsakte?

Voor akte van levering hoef je niet zelf bij de notaris te verschijnen. Je kunt je voor de levering (eigendomsoverdracht) namelijk bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander persoon. Die volmacht hoeft ook niet perse notarieel te zijn opgemaakt. Voor een hypotheekakte moet je volgens de wet in persoon (zelf) bij de notaris verschijnen of je kunt dan de notaris vragen om een notariële volmacht op te stellen die jij tekent. Ook in dat geval moet je in persoon bij de notaris verschijnen. Als je een volmacht tekent zal de notaris later de woning overdragen zonder dat jij erbij bent en vervolgens daarop de hypotheek vestigen. De meeste mensen kiezen ervoor zelf aanwezig te zijn bij de overdracht van de woning en het ondertekenen van de hypotheekakte. Let op, het opmaken van een notariële volmacht brengt extra kosten met zich mee.

Wie is de hypotheekgever?

Als je een financiering krijgt voor de aankoop of verbouwing van je woning en de financier een hypothecaire inschrijving wil hebben op je woning, dan ben jij degene die het hypotheekrecht geeft; de hypotheekgever.

Wie is de hypotheeknemer?

Degene die jou de financiering verstrekt en daarvoor een hypothecaire inschrijving wil hebben op je woning heet de hypotheeknemer.

Wat is een hypotheekofferte?

De hypotheekofferte is de aanbieding van de financier waarin staat tegen welke kosten en voorwaarden de financiering kan worden verstrekt. Als je vervolgens aan de door de financier gestelde voorwaarden voldoet krijg je de financiering.

Wat is de hypotheekrente?

De hypotheekrente is de vergoeding (rente) die je betaalt voor de financiering van de aankoop of verbouwing van je woning. De hypotheekrente op jouw eigen woning is in principe aftrekbaar van het belastbare inkomen in box 1. Raadpleeg hiervoor je financieel adviseur.

Wat betekent NHG bij een woonhuisfinanciering?

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. De NHG is een extra zekerheid voor de bank, omdat NHG garant staat voor een eventueel tekort bij gedwongen verkoop van je woning. Indien je een financiering krijgt onder de voorwaarden van NHG betaal je in principe een lagere rente. Je kunt een NHG financiering aanvragen via je adviseur. Hij kan je hier alles over vertellen.

Nationale Notaris

Welke diensten en/of producten kun je via Nationale Notaris afnemen?

Via de aangesloten Nationale Notarissen kun je alle notariële diensten en/of producten afnemen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld, het laten opstellen van een koopakte van een onroerend goed, een leveringsakte (eigendomsoverdracht) van een onroerend goed, een hypotheekakte, akte van verdeling (bij scheiding), samenlevingsovereenkomst, huwelijkse voorwaarden, testament, voogdijakte, schenkingsakte, et cetera. Je kunt extra voordeel behalen als je slim plant en ervoor zorgt dat je tijdens de afspraak met de notaris meerdere akten achter elkaar afhandelt, in plaats van hiervoor iedere keer weer een nieuwe afspraak te plannen!

Hoe is de kwaliteit van Nationale Notaris?

Bij Nationale Notaris werken zeer ervaren juristen, klerken en notarieel medewerkers met gemiddeld 15-20 jaar ervaring in het notariaat. Doordat de medewerkers van Nationale Notaris zich gespecialiseerd hebben in onroerend goed en verdelingen (bij scheiding) in alle delen van Nederland, is de kwaliteit zeer hoog.

Kan iedereen gebruikmaken van de service van Nationale Notaris?

Iedereen die een huis wil kopen en op zoek is naar een notaris kan gebruik maken van onze dienstverlening. Je kunt direct bij ons of via je makelaar, bank of hypotheekadviseur aangeven dat je gebruik wilt maken van onze diensten. Dit kan heel eenvoudig door onze offerte te accepteren, wij nemen dan binnen 24 uur contact met je op en vervolgens met je adviseur, bank of makelaar. Indien je een verzoek neerlegt bij je adviseur om contact met ons op te nemen, geen probleem. Binnen 24 uur nadat hij met ons contact heeft opgenomen zullen wij je contacteren om alle gegevens te verifiëren en eventuele vragen van je te beantwoorden.

Is het voordelig om gebruik te maken van de diensten van Nationale Notaris?

Ja, wij hanteren namelijk een vaste lage prijs, je weet van tevoren dus precies waar je aan toe bent. Het maakt dus niet uit wat de waarde van de woning of de hoogte van het hypotheekbedrag is. Bovendien kun je gratis een hogere inschrijving krijgen. Hierdoor kun je in de toekomst jouw hypotheek verhogen zonder opnieuw notariskosten te betalen.

Zijn mijn gegevens veilig bij Nationale Notaris?

Alle gegevens worden in een elektronisch dossier op kantoor van de betreffende Nationale Notaris bewaard en vallen onder de geheimhouding (verschoning in notaristaal) van de betreffende notaris. Als wij informatie met je uitwisselen doen wij dat op een zeer veilige manier, namelijk via jouw eigen Nationale Notaris dossier (www.nationalenotaris.nl/mijn-dossier). Hierin plaatsen wij jouw akten, de nota van afrekening en overige informatie die wij met je willen delen. Je kunt dan op ieder gewenst moment deze gegevens inzien. Ook heb je zelf de mogelijkheid om gegevens te uploaden, zodat je alle voor jou belangrijke informatie op één plaats ter beschikking hebt. Wel zo gemakkelijk!

Koopovereenkomst

Is een mondelinge koopovereenkomst rechtsgeldig?

Nee, met ingang van 1 september 2003 heeft de wetgever bepaald dat indien een particulier (iemand die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf) bestaande bouw of nieuwbouw koopt, een en ander in een schriftelijke overeenkomst dient te worden vastgelegd. Een mondelinge overeenkomst is dus niet meer rechtsgeldig.

Is een voorlopige koopovereenkomst bindend?

In een voorlopige koopovereenkomst zijn voorwaarden opgenomen waaraan door zowel koper als verkoper moet worden voldaan. Een van de bekendste voorbeelden is de “ontbindende voorwaarde van financiering”. Dit betekent dat, indien de koper voor een bepaalde datum geen financiering heeft kunnen verkrijgen, hij de koop onder overlegging van afwijzing van financiering kan ontbinden. Verder heeft de koper de mogelijkheid om gedurende de wettelijke bedenktijd van 3 dagen na ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst, zonder opgave van reden en kosteloos de koopovereenkomst te ontbinden. Mocht een van de partijen, dus koper of verkoper, na het ondertekenen van de koopovereenkomst toch nog van gedachten veranderen, dan kan deze partij een boete krijgen van maximaal 10% van de koopsom of gedwongen worden om alsnog af te nemen of te leveren.

Waarom is het zinvol om een koopovereenkomst in te schrijven in het kadaster?

Met het inschrijven van de koopovereenkomst voorkom je dat een verkoper, na het sluiten van een voorlopige koopovereenkomst met jou, alsnog zijn huis aan een hogere bieder verkoopt. Verder word je met het inschrijven van een koopakte in het kadaster beschermd tegen beslagen op de woning ten laste van de verkoper of een faillissement van een verkoper, waardoor de overdracht van de woning aan jou niet door zou kunnen gaan.

Wat staat er in een koopovereenkomst?

In de koopovereenkomst kom je onder andere de volgende onderwerpen tegen:

 • vermelding van aan- en verkopende partij;
 • omschrijving van het verkochte onroerend goed (woning);
 • de koopsom;
 • wie de kosten van de overdracht en de overdrachtsbelasting betaalt;
 • indien de verkoper deze betaalt noemt men dat “vrij op naam” en indien de koper deze voor zijn rekening neemt heet dat “kosten koper”;
 • de datum van de overdracht en de betaling van de koopsom;
 • of er een bankgarantie dient te worden gesteld dan wel een waarborgsom gestort bij de notaris;
 • of er een (olie)opslag tank en/of asbest in het verkochte aanwezig is;
 • eventuele bijzondere verplichtingen voor de eigenaar/gebruiker;
 • verschuldigde boete ingeval een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt;
 • ontbindende voorwaarde in verband met de benodigde financiering.

Waarom krijgt een koper 3 dagen bedenktijd en wanneer gaat die bedenktijd in?

Tegen het onder tijdsdruk nemen van een overhaaste beslissing heeft de wetgever de koper extra bescherming geboden door hem drie dagen bedenktijd te geven. Op de dag, volgend op de dag waarop de koper een door alle partijen getekend exemplaar van de koopovereenkomst of koop-/aannemingsovereenkomst heeft ontvangen, begint de bedenktijd van minimaal drie dagen te lopen. Binnen deze periode kan door de koper, zonder opgave van reden, afgezien worden van de koop. De bedenktijd bedraagt minimaal drie dagen, maar partijen kunnen een langere termijn overeenkomen.

Wat betekent kosten koper?

Bij kosten koper zijn de kosten die gemaakt worden bij de overgang van eigendom van de woning voor de koper. Het gaat bij kosten koper om: de overdrachtsbelasting (nu 2%) en de notariskosten. Bijna alle bestaande woningen worden kosten koper verkocht. Nieuwbouwwoningen worden meestal vrij op naam verkocht, waarbij de kosten voor de verkoper zijn. De kosten koper zijn bij een bestaande woning ongeveer 6% van de koopprijs.

Wat betekent vrij op naam?

Bij vrij op naam (afgekort als v.o.n.) zijn de wettelijk te maken kosten inbegrepen in de koopsom. Dit zijn de B.T.W. of overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de akte van levering (overdracht). De kosten voor een hypotheekakte, als je een financiering nodig hebt voor de aankoop van de woning, zijn hier niet inbegrepen! Nieuwbouwwoningen worden meestal vrij op naam verkocht, houd er dus rekening mee dat je de kosten voor een hypotheekakte apart moet betalen. Het is overigens zonder problemen mogelijk om de hypotheekakte bij een andere notaris te laten passeren dan bij de notaris waar de akte van levering wordt gepasseerd. Het is dan ook vooral bij nieuwbouw zinvol om de prijs voor een hypotheekakte van de notaris die akte van levering passeert, te vergelijken met een andere notaris.

Leveringsakte

Moet ik altijd persoonlijk naar de notaris voor een hypotheekakte of een leveringsakte?

Ja en nee. Voor een leveringsakte hoef je niet zelf bij de notaris aan te schuiven, voor een hypotheekakte wel. Je kunt je voor de eigendomsoverdracht (levering) namelijk bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander persoon. Die volmacht hoeft ook niet perse notarieel te zijn opgemaakt. De wet verlangt echter dat je bij een hypotheekakte wel zelf bij de notaris verschijnt. Ofwel om de notariële volmacht te regelen ofwel voor de hypotheekakte zelf.

filed under: