Prinsjesdag 2018

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Prinsjesdag 2016: wat betekent dit voor jou?

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dinsdag tijdens Prinsjesdag het pakket Belastingplan voor 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Hierin staan diverse voorstellen die ook voor de notariële praktijk relevant zijn. De belangrijkste hiervan zijn door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) uitgebreid op een rij gezet. Hieronder een korte samenvatting.

Fiscale maatregelen 2017

Een van de voorstellen heeft betrekking op het aanpassen van de definitie ‘bouwterrein’ in de omzetbelasting. Deze wordt aangepast naar aanleiding van het arrest Woningstichting Maasdriel van het HvJ EU. Onder ‘bouwterrein’ wordt per 1 januari 2017 verstaan onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen. Bij bebouwing gaat het daarbij uitsluitend om een of meer gebouwen of een gedeelte van een gebouw als bedoeld in artikel 11 lid 3 onderdeel a Wet OB.

Vruchtgebruiksituaties

Tijdens de parlementaire behandeling van het Belastingplan 2014 is al toegezegd om te bezien of, en zo ja hoe, vruchtgebruiksituaties in de per 2013 gewijzigde eigenwoningregeling kunnen worden ingepast. Aan deze toezegging wordt uitvoering gegeven. Met de voorgestelde aanpassingen wordt aangesloten bij de bestaande regelingen waarbij de langstlevende partner krachtens erfrecht de schuld van de erflater verkrijgt. Met deze regelingen wordt de achterblijvende partner in staat gesteld om gedurende het nog niet door de erflater gebruikte deel van de termijn van maximaal 30 jaar met renteaftrek de voormalige echtelijke woning te blijven bewonen. Ook deze aanpassingen worden op 1 januari 2017 van kracht.

Lees meer over de fiscale maatregelen…

Schenkingsvrijstelling voor eigen woning structureel verhoogd naar € 100.000

Het kabinet neemt niet veel maatregelen voor de woningmarkt. Dit om het herstel daarvan zoveel mogelijk ruimte te geven. Wel wordt vanaf 1 januari 2017 de maximale schenkingsvrijstelling voor de eigen woning structureel verhoogd naar € 100.000 en de voorwaarden verruimd. Daarnaast wordt de maximale loan-to-value van woninghypotheken volgend jaar verder afgebouwd tot 101%. Dit staat in de begroting van het ministerie van Wonen en Rijksdienst.

Het herstel op de woningmarkt zet volgens het ministerie onverminderd voort, waarbij de woningverkopen alweer op het niveau van voor de crisis liggen. De effecten van de hervormingsmaatregelen in de woningmarkt worden naar verwachting in 2017 zichtbaar. Naast het terugkomen van de schenkingsvrijstelling en het afbouwen van de loan-to-value wordt het maximale tarief van de hypotheekrenteaftrek verder beperkt tot 50% en vanaf 2017 wordt de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. Net zoals dit was voor de tijdelijke verhoging in 2009.

Lees meer over de voorgestelde maatregelen voor de woningmarkt…