LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. ‘Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht heeft gegeven tot dienstverlening. ‘Opdracht’: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 BW waarbij Nationale Notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle aanbiedingen van Nationale Notaris en overeenkomsten, tussen Nationale Notaris en opdrachtgever.

Artikel 3. Toepasselijkheid voorwaarden notaris
Indien en voor zover Nationale Notaris voor haar diensten gebruik dient te maken van een samenwerkende notaris, dan zullen ook de voorwaarden van die betreffende notaris van toepassing zijn op alle rechtsbetrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle aanbiedingen van Nationale Notaris en overeenkomsten, tussen Nationale Notaris en opdrachtgever.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Nationale Notaris zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtgever in acht nemen.
2. Nationale Notaris heeft inzage in de gegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen en passeren van de diverse akten.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Nationale Notaris vereist, heeft Nationale Notaris het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nationale Notaris aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nationale Notaris worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nationale Notaris zijn verstrekt, heeft Nationale Notaris het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Nationale Notaris is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nationale Notaris is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Nationale Notaris zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Nationale Notaris de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Nationale Notaris daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Hierbij dient deze contractuele geheimhoudingsverplichting duidelijk te worden onderscheiden van de wettelijke geheimhoudingsverplichting en het verschoningsrecht van een notaris. De wettelijke geheimhoudingsverplichting en verschoningsrecht van een notaris is niet van toepassing op Nationale Notaris en de door haar aangeboden diensten.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Nationale Notaris zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Nationale Notaris verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, gegevensdragers enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Nationale Notaris worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
3. Nationale Notaris behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging
1. Ingeval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever, is deze jegens Nationale Notaris het volle loon verschuldigd, indien de honorering plaatsvindt op basis van tijdseenheden of verrichtingen conform een overeengekomen of gebruikelijk tarief. In overige gevallen is de opdrachtgever loon verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.
2. De hoogte van de vergoeding zal tenminste 150,= (ex BTW en bijkomende kosten) per akte bedragen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
De vorderingen van Nationale Notaris op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in de volgende gevallen: – na het sluiten van de overeenkomst aan Nationale Notaris ter kennis gekomen omstandigheden geven Nationale Notaris goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Nationale Notaris is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
2. De aansprakelijkheid van Notaris is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Nationale Notaris of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12. Overmacht
1. Nationale Notaris heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Nationale Notaris haar verbintenis had moeten nakomen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Nationale Notaris opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Nationale Notaris niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen Nationale Notaris en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Wijziging van de voorwaarden
Nationale Notaris is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Nationale Notaris zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

filed under: